INFORMAČNÉ OZNÁMENIA POSKYTOVANÉ DOTKNUTEJ OSOBE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

(ďalej ako „Oznámenia“)

v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „Zákon“) a nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“).

Tieto Oznámenia sú určené Vám, ako dotknutej osobe, ktorá nám poskytne svoje osobné údaje k ich spracúvaniu a to v súlade so Zákonom a Nariadením.


1./ Prevádzkovateľ Vašich osobných údajov

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je: obchodná spoločnosť SUNNY Agency, s. r. o., so sídlom Blatnická 1641/3, 831 02 Bratislava, IČO: 46 870 806, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Odd. Sro, Vl. č. 85790/B, zast. Mgr. Zuzana Žňavová, konateľ (ďalej ako „Prevádzkovateľ“). Kontaktné údaje Prevádzkovateľa:

Web: www.sunnyagency.sk

Telefónne číslo: +421 911 345 152

E-mail: sunny@sunnyagency.sk


2./ Zodpovedná osoba za Prevádzkovateľa a kontaktné údaje zodpovednej osoby

Prevádzkovateľ môže menovať zodpovednú osobu – zástupcu pre ochranu osobných údajov (ďalej ako „Zástupca“). Na Zástupcu sa môžete obracať vo všetkých záležitostiach súvisiacich so spracovaním Vašich osobných údajov a uplatňovaním Vašich práv.

Kontaktné údaje Zástupcu budú zverejnené, pokiaľ bude Zástupca u Prevádzkovateľa vymenovaný.


3./ Osobné údaje dotknutej osoby spracúvané Prevádzkovateľ

Osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ spracúva so súhlasom resp. bez súhlasu dotknutej osoby v zákonom určených prípadoch sú nasledovné osobné údaje:

- meno a priezvisko alebo názov u fyzickej osoby - podnikateľa,

- adresa bydliska alebo sídlo fyzickej osoby - podnikateľa,

- dátum narodenia alebo vek alebo IČO a DIČ / IČ DPH u fyzickej osoby - podnikateľa,

- rodné číslo,

- číslo občianskeho preukazu,

- miesto narodenia,

- zdravotná poisťovňa,

- emailová adresa,

- telefónne číslo,

- výška,

- konfekčná veľkosť,

- znalosť cudzieho jazyka,

- odkaz na Facebook profil,

- fotografie dotknutej osoby,

- platobné údaje vrátane čísla bankového účtu.

Pokiaľ ste osoba mladšia ako 16 rokov, budeme žiadať Vášho zákonného zástupcu o schválenie Vami udeleného súhlasu so spracovaním osobných údajov.


4./ Účel a spôsob spracúvania Vašich osobných údajov

Účelom spracúvania Vašich osobných údajov je:

a) rokovanie za účelom uzatvorenia príslušnej zmluvy medzi nami a plnenie uzavretej zmluvy;

b) vytváranie interných štatistík Prevádzkovateľa;

c) plnenie povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich z právnych predpisov a to:

• poskytovanie súčinnosti štátnym orgánom na základe zákona a v jeho medziach, vrátane uchovávania údajov na základe zákona,

• vedenie účtovníctva a mzdovej agendy,

• vyhotovovanie faktúr;

d) ochrana práv a oprávnených záujmov Prevádzkovateľa, pričom oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je:

• vykonávanie priameho marketingu výhradne voči registrovaným hosteskám / hostesom a klientom,

• vymáhanie pohľadávok Prevádzkovateľa;

e) vedenie archívu podľa príslušného zákona.


5./ Následky neposkytnutia Vašich osobných údajov

Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné. Neposkytnutie potrebných osobných údajov však znemožňuje Vašu identifikáciu na účely spracúvania Vašich osobných údajov uvedené v bode 4./, t.j. vykonávania priameho marketingu / identifikáciu Vás ako zmluvnej strany a teda aj uzatvorenie príslušnej zmluvy. V prípade ak k spracúvaniu osobných údajov je nutné predchádzajúce udelenie Vášho písomného súhlasu k spracúvaniu osobných údajov, v prípade jeho neudelenia tieto osobné údaje budú ihneď bezpečne vymazané.


6./Tretie strany, ktorým môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté

Vaše osobné údaje môžu byť poskytované tretím stranám v súvislosti s plnením právnych povinností, na vyžiadanie orgánov štátnej správy alebo pre uplatnenie práv a oprávnených záujmov Prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje môžu byť poskytované taktiež zmluvným sprostredkovateľom, ktorí pre Prevádzkovateľa vykonávajú čiastkové činnosti spojené so spracúvaním osobných údajov, najmä za účelom riešenia interných štatistík Prevádzkovateľa a plnenia zákonných povinností. O prípadnej existencií sprostredkovateľov Vás budeme riadne a včas informovať.

Zoznam sprostredkovateľov:

AlaMano s.r.o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava, IČO: 46 074 961,

WAW Agency s.r.o., Cementárenská 3063/35, 900 31 Stupava, IČO: 50 631 888,

Peter George s.r.o., Tolstého 9, 811 06 Bratislava, IČO: 47 234 211,

GBD Creative studio, Alena Szabóová, Tekovká 233/10, 934 01 Levice, IČO: 40 926 826.


7./ Informácie ohľadom prenosu Vašich osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

Vaše osobné údaje nebudú prenesené do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.


8./ Doba spracúvania

Vaše osobné údaje sú Prevádzkovateľom spracúvané po dobu 10 rokov od ich poskytnutia pri uzatváraní zmluvy, a/alebo od udelenia súhlasu a/alebo od výkonu práv a oprávnených záujmov Prevádzkovateľa. Ak nedôjde k zmluvnému plneniu, osobné údaje budú spracúvané na dobu 10 rokov od udelenia súhlasu dotknutej osoby s ich poskytnutím. Osobné údaje spracovávané pre účely plnenia právnych povinností sú spracovávané po dobu vyžadovanú príslušným právnym predpisom.


9./ Práva dotknutej osoby

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov máte v zmysle Zákona a/alebo Nariadenia najmä právo:

(a) na prístup k osobným údajom, týkajúcich sa Vašej osoby,

(b) na opravu nepresných alebo nepravdivých osobných údajov,

(c) právo na výmaz osobných údajov, ak osobné údaje už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené či inak spracovávané; ak sa zistí, že boli spracovávané protiprávne; súhlas bol odvolaný,

(d) na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

(e) na odvolanie súhlasu – pokiaľ je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na Vami udeleným písomným súhlasom so spracovaním osobných údajov pre účel, pre ktorý ste udelili svoj súhlas,

(f) na prenosnosť údajov,

(g) právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov, po ktorom bude spracúvanie Vašich osobných údajov ukončené, ak sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody pre spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami alebo slobodami subjektov údajov, najmä ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov,

(h) právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, ak sa domnievate, že spracúvaním Vašich osobných údajov došlo k porušeniu Nariadenia.

Akúkoľvek žiadosť alebo akýkoľvek podnet súvisiaci so spracúvaním osobných údajov alebo uplatnením Vašich práv možno zaslať písomne na adresu Prevádzkovateľa alebo elektronicky na e-mailovú adresu: sunny@sunnyagency.sk.


10./ Právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov proti priamemu marketingu:

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov máte v zmysle Zákona a/alebo Nariadenia právo kedykoľvek namietať spracúvanie Vašich osobných údajov proti priamemu marketingu a v prípade uplatnenia námietok sa osobné údaje na účely priameho marketingu nebudú spracúvať.


11./ Postup k odvolaniu písomného súhlasu so spracúvaním osobných údajov v prípade, ak spracúvanie osobných údajov bolo založené na Vašom písomnom súhlase

Svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať písomným oznámením preukázateľne doručeným na adresu sídla Prevádzkovateľa alebo emailom na adresu sunny@sunnyagency.sk (v predmete emailu je nevyhnutné uviesť text „odvolanie súhlasu“) bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.


12./ Následky odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov:

V prípade odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov, osobné údaje nebudú spracúvané k účelu, pre ktorý bude súhlas udelený. Vaše osobné údaje budú však naďalej spracúvané pre účely, ku ktorým môžu byť osobné údaje spracovávané aj bez súhlasu.


13./ Organizačno-technické opatrenia prijaté za účelom zabezpečenia Vašich osobných údajov

Prevádzkovateľ prijal také organizačno-technické opatrenia, ktoré zaisťujú maximálnu možnú ochranu spracovávania osobných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením, ako aj pred možným zneužitím. Všetky osoby, ktoré prichádzajú do kontaktu s Vašimi osobnými údajmi v rámci plnenia svojich pracovných či zmluvne prevzatých povinností, sú viazané zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti.

Naše profily v sociálnych médiách: